TROSTAZNI BRODSKI SIZ

PITON BLAŽ

Pino Budičin 15, Fažana

mob; 095-8551165

 

Ovaj izum spada u oblast pomorstva, naročito u brodsku opremu. Tehnički problemi koji se rješava ovom izumom je kako na što sigurniji način obaviti ukrcaj i iskrcaj brodskih putnika, prtljage i invalida u kolicima, a uz minimalizirano zauzimanje brodskog prostora. Trostazni brodski siz može se ugrađivati na sve vrste putničkih brodova na čije se bokove može ugraditi i veći broj sizova što bi omogućilo brz

i učinkovit iskrcaj /ukrcaj putnika.

Ugrađuje se na samoj linici broda, a postavljen je i složen okomito iznad linice broda te zauzima brodskog prostora samo toliko koliko je dubina gazišta jedne stepenice siza. Sastavljen je od okvira (2), osovina stepenica (4), nosača rukohvata (13), rukohvata (14), kočnica rukohvata (20), držača rukohvata (19) na kojem se nalazi perforacija (21),

a sadrži pokretne stepenice (3) fiksirane na osovine stepenica (4) lijevo i desno od okvira (2) i osovina siza (1), a treći središnji dio trostaznog siza je ravan plato (5), pokretna rampa koju čini gornja platforma (6) sa držačima platforme (7), trokutasti elementi platforme (8), donja platforma (9), unutarnji rukohvat (15) sa nosačima unutarnjeg rukohvata (16), osiguračem (10) u ležištu osigurača (12), nosačem mehanizma za zatvaranje otvora na oplati (22), osovine nosača mehanizma (23), oslonca rukohvata (24) i vrata (25). Novost kod ovog trostaznog siza je u tome što ima pokretne stepenice 3 fiksirane na osovine stepenica 4 bočno do okvira 2, a središnji dio je ravan plato 5 koji je fiksiran na okvir 2 gdje osovina siza 1 prolazi kroz držače rukohvata 19 i kroz gornji dio okvira 2, ima funkciju nosača siza.

 

       

 

 

NUDI SE PRAVO PROIZVODNJE

 

 

 

UREĐAJ ZA DIZANJE RIBARSKIH MREŽA,

NAROČITO MREŽA STAJAĆICA

AUTOR; Piton  Blaž                   P940125 priznat patent

P. Budičin  15,                    PK20020694   priznat patent

52100 FAŽANA

Tel: 052 - 521-160

Ovaj izum odnosi se na podizač za dizanje  ribarskih mreža, naročito mreža stajaćica,koji ima ugrađen sistem za automatsko pranje mreža prigodom samog dizanja mreža iz mora.

Tehnički problem koji se rješava ovim izumom sastoji se u slijedećem; kako da ribar najučinkovitije sa neznatnim fizičkim i psihičkim naporom digne ribarsku mrežu naročito mrežu stajaćicu sa četrdeset i više metara dubine brzinom preko pedeset metara u minuti. Ovaj uređaj je tako konstruiran da ne može samovoljno a niti namjerno na sebe namotati mrežu i ne oštećuje istu tijekom rada.

Ovaj podizač za dizanje mreža, naročito mreža stajačica uključuje cilindar (2) koji se okreće unutar spirale koja je fiksna. Takav odnos cilindra (2) i spirale omogućuje postavljanje na cilindar (2) više vojeva (namotaja) mreže, koju dovode na cilindar (2) vodilice sa zaslonima (4, 5 i 6), a oni su sastavni dijelovi spirale. Skretnice (21 i 15) na nosaču skretnica (14) razdvajaju mrežu na cilindru (2). Tako postavljena mreža na cilindar (2) naliježe 360°, 720° ili više stupnjeva i omogućuje ribaru da diže mrežu naročito stajačice s četrdeset i više metara dubine uz neznatan fizički i psihički napor.

Postavljanje ovog uređaja predviđeno je na pramčani dio brodice do sedam metara dužine . Međutim na veća plovila kao što su napr. kočarice koja pored kočarenja povremeno ribari sa mrežama stajačicama postavlja se pored pramca na bilo koji funkcionalni dio palube plovila. Pored ostalih prednosti ovog poboljšanog uređaja za dizanje ribarskih mreža, naročito stajačica je u tome što uređaj diže mreže stajačice a ribar mu samo pripomaže toliko da drži napetu mrežu i slaže je na palubu plovila.Uređaj se primjenjuje tako što se može prilagoditi za postavljanje na dosadašnje pogone kojima se dizalo mreže, a može se postavljati na sredinu broda ali tada na pramcu bude još jedna kolotura.Ovaj se uređaj može proizvoditi i u slabije opremljenim radionama a može biti veoma ekonomski isplativ.Korištenjem ovog uređaja dobili smo trajni i koristan uređaj koji se može ekonomično proizvoditi i koji ima niz poboljšanja u odnosu na ranije poznate uređaje.

NUDI SE PRAVO NA PROIZVODNJU ……  

 

 

NAPRAVA SA MEHANIZMOM ZA PODIZANJE I UBIRANJE LATINSKOG JEDRA

P20140245A

AUTOR; PITON    BLAŽ

               Pino Budičin 15  - 52212  FAŽANA

               tel; 052-521-160

            mob; 095-855-1165

Tehnički problemi koji se rješava ovom izumom je kako što lakše i brže razapeti, po potrebi skratiti ili ubrati jedro pomoću daljinskih komandi, sa minimalnim brojem članova posade.

Drugi tehnički problem koji rješava ovaj izum je zaštita ubranog (namotanog) jedra od vanjskih atmosferskih utjecaja.

Naprava sa mehanizmom za podizanje i ubiranje latinskog jedra osmišljena je kako bi što lakše i brže mogli razapeti, po potrebi skratiti ili ubrati jedro pomoću daljinskih komandi, sa minimalnim brojem članova posade. Razapinjanje ili ubiranje jedra se ne obavlja manualno, već se vrši pomoću sistema sa elektromotorom, koji se napaja putem baterije, a ista se puni preko solarnog kolektora. Spuštanje i dizanje jedra se odvija pomoću podizača konstrukcije, koji podiže i spušta prsten, po jarbolu. Na prstenu , nalazimo fiksirani nosač konstrukcije, na kojeg se putem otvora za nosač konstrukcije , postavlja konstrukcija naprave . Na samom nosaču konstrukcije, se postavlja prihvat podizača , sa očicom za uže , te podloška  i osigurač , sa očicom osigurača . Na konstrukciji naprave , fiksirana je cjevasta katarka , koja ima perforaciju , kroz koju prolazi jedro, prilikom razapinjanja i ubiranja. U šupljini katarke , instalirana je osovina, na koju je fiksirana najduža stranica jedra , a na kraju osovine  nalazi se  ležaj , koji je neophodan za ispravno funkcioniranje sistema sa elektromotorom , fiksiranog na donjem dijelu osovine . Na gornjem dijelu konstrukcije naprave , postavljen je solarni kolektor , koji služi za punjenje baterije , koja pokreče elektromotor. Šupljina katarke , štiti ubrano jedro od sunca i kiše. Po potrebi, u svrhu boljeg korištenja jedra kod plovidbe uz vjetar, solarni kolektor, može se postaviti i na katarku, iznad podizača  ili na vrh jarbola .

Za uspješnu privrednu upotrebu i realizaciju predmetnog izuma, koriste se poznati materijali uobičajeni u izradi brodica, sa posebnom pažnjom na detalje u električnom dijelu izuma.

Svi materijali moraju biti odgovarajućeg standarda za primjenu u morskim uvjetima, a električne instalacije instalirane i spojene po standardima uobičajenim na brodicama.

              NUDI SE PRAVO NA PROIZVODNJU…..

    

 

UBLAŽIVAČ KRMENOG VALA BRODA KATAMARANA

                                                             P20151184A

AUTOR; PITON    BLAŽ

               Pino Budičin 15  - 52212  FAŽANA

  Mob; 095-855-11165

Tehnički problemi koji se rješava ovim izumom je kako ublažiti djelovanje krmenog  vala s ciljem što bržeg isplovljavanja ili uplovljavanja u zatvorenu luku, tjesnac, kanal, ili riječni tok bez uzrokovanja masivnog krmenog vala, opasnog i razornog za lučke instalacije, koji bi ih mogao oštetiti.

Izum sprječava podizanje kreste i razornog vala koje stvaraju propeleri. Sastoji od središnjeg cilindra (1), bočnih cilindara (2) i (3) u kojima su instalirane osovine (5),(6) i (7), na koje se namataju ublaživači krmenog vala (8),(9) i (10) koji su instalirani u nosačima cilindra (4), a pokreću ih beskrajni vijci (11) preko osovine (26) pomoću pogona (22). Prilikom isplovljavanja broda, koristimo ovaj uređaj na način da prvo spuštamo bočne cilindre (2) i (3), koji se nalaze u svojim ležištima (19), pomoću hidrauličnog sistema (20). U tom trenutku se pomoću utora središnje osovine (16) spajaju desna osovina (6) i lijeva osovina (7) u jednu cjelinu. Nakon spajanja osovina (5),(6) i (7) kroz perforacije (12),(13) i (14) koje se nalaze na donjoj strani cilindra (1),(2) i (3) spuštamo po krmi u more ublaživače vala (8),(9) i (10) koji se nalaze namotane na osovinama (5),(6) i (7) koje su instalirane iznutra na nosačima cilindara (4). Tijekom spuštanja ublaživača krmenog vala (8),(9) i (10) po krmi, transporterima (29) kroz perforacije (12),(13) i (14), patentni zatvarači (15) spajaju ublaživače vala (8),(9) i (10) kako bi postali jedna cjelina i tako onemogućili podizanje kreste i širenje krmenog vala kojeg stvaraju   

 slipovi propelera pogonskih motora.

 

Ovaj će izum djelovati na znatno smanjivanje krmenog vala, a sukladno tome dozvoliti veće brzine prilikom isplovljavanja ili uplovljavanja broda u luku,bez opasnosti razornog krmenog vala koji bi oštetio lučke instalacije.

 

 

NUDI SE PRAVO PROIZVODNJE…